Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 30 januari 2024.

Algemene voorwaarden Sonny as a Service

E-mail: info@sonnyasaservice.nl
Website: https://www.sonnyasaservice.nl

Definities

 1. Sonny as a Service: Sonny as a Service, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch onder KvK nr. 92433448.
 2. Klant: degene met wie Sonny as a Service een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Sonny as a Service en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sonny as a Service.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Sonny as a Service zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Sonny as a Service zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Sonny as a Service slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Sonny as a Service hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Sonny as a Service hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sonny as a Service te allen tijde wijzigen.
 3. Sonny as a Service biedt diensten aan op basis van ‘no cure no pay’.
 4. In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Sonny as a Service mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering  te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Sonny as a Service de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Sonny as a Service behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Sonny as a Service gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Sonny as a Service.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Sonny as a Service zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Sonny as a Service op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Sonny as a Service, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sonny as a Service te betalen.

Artikel 7 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 8 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Sonny as a Service te verrekenen met een vordering op Sonny as a Service.

Artikel 9 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Sonny as a Service die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Sonny as a Service de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 – Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Sonny as a Service enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Sonny as a Service voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Sonny as a Service heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Sonny as a Service tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Sonny as a Service tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Sonny as a Service.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Sonny as a Service de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Sonny as a Service redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 13 – Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Sonny as a Service ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Sonny as a Service waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Sonny as a Service schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 14 – Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Sonny as a Service waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Sonny as a Service tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sonny as a Service geleverde producten en/of diensten.

Artikel 16 – Klachten

 1. De klant dient een door Sonny as a Service geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Sonny as a Service daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Sonny as a Service uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Sonny as a Service in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Sonny as a Service gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 17 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Sonny as a Service.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Sonny as a Service ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 18 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Sonny as a Service een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Sonny as a Service verschuldigd zijn.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid Sonny as a Service

 1. Sonny as a Service is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Sonny as a Service aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Sonny as a Service is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Sonny as a Service aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 20 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Sonny as a Service vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Sonny as a Service toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Sonny as a Service niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Sonny as a Service in verzuim is.
 3. Sonny as a Service heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Sonny as a Service kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 22 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sonny as a Service in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Sonny as a Service kan worden toegerekend in een van de wil van Sonny as a Service onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Sonny as a Service kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sonny as a Service 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Sonny as a Service er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Sonny as a Service is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 23 – Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Artikel 24 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Sonny as a Service is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sonny as a Service zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 25 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sonny as a Service.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Sonny as a Service bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sonny as a Service is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.